پروژه ها
ورناصری | نازک کاری ساختمان ۲۲ واحدی
جلال مشکاتی | اجرای پروژه ۵ سقفه
مهندس حمید رضایی | ساختمان تجاری اداری کورش
امیر هوشنگ حاتمی | اجرای پروژه تجاری اداری الهیه
مهدی بدیحی | اجرای پروژه ساختمانی ۶ سقف
مهدی زارع | اجرای پروژه ساختمانی ۲ سقف در حد سفت کاری رستوران برادران حاتم
احمد امیری | ساختمان ۷ سقف
علی رضا پور سعید | سفت کاری پروزه ساختمانی ۶ سقف