مقالات

02 دسامبر20:50
02 دسامبر20:50
دسامبر 2019
دسامبر 2019

دانه بندی خاک

۱- هدف : منظور از تجزيه مكانيكي عبارت است از تجزيه خاك به اندازه هاي مختلف كه هر قسمت بصورت…