مجتمع مسکونی بهار

کارفرما:           آقای قندهاری
پروژه:             مجتمع مسکونی بهار

سال شروع:   1398

متراژ :             3200 متر مربع
آدرس:          خیابان رباط سوم

نتایج (آمار و ارقام)

پلن و سفت کاری 100%
نما و اسکلت 100%
نازک کاری 100%
زیبا سازی 100%