مجتمع کوروش

کارفرما:            آقای مهندس رضایی

پروژه:               مجتمع تجاری و اداری

سال شروع:     1391

متراژ :              1400متر مربع
آدرس:             اصفهان ابتدای خیابان سپاه

نتایج (آمار و ارقام)

پلان و سفت کاری 100%
نما و اسکلت 100%
نازک کاری 100%
زیبا سازی 100%