مجتمع ۲۲ واحدی ورناصری

  • کارفرما:          آقای ورناصری
  • پروژه:             مجتمع مسکونی
  • سال شروع:   1389
  • متراژ :            ۴۸۰۰ مترمربع
  • آدرس:          خانه اصفهان خیابان گلخانه جنب بانک شهر

نتایج (آمار و ارقام)

پلان و سفت کاری 100%
نما و اسکلت 100%
نازک کاری 100%
زیبا سازی 100%