مجتمع گلها

کارفرما:           آقای قنبریان
پروژه:             مجتمع مسکونی تجاری گلها

سال شروع:   1397

متراژ :             751 متر مربع
آدرس:          خیابان رباط دوم کوچه عادل پور

نتایج (آمار و ارقام)

پلن و سفت کاری 100%
نما و اسکلت 100%
نازک کاری 100%
زیبا سازی 100%