مجتمع مسکونی صدر الدین

Oops...
Slider not found.
  • کارفرما:          آقایان صدر الدین و محمودی
  • پروژه:             مجتمع مسکونی صدر الدین
  • سال شروع:    1383
  • متراژ :            1800متر مربع
  • آدرس:            چهار باغ بالا

نتایج (آمار و ارقام)

پلان و سفت کاری 100%
نما و اسکلت 100%
نازک کاری 100%
زیبا سازی 100%