مجتمع مسکونی و تجاری همت |

  • کارفرما:         مهدی همت
  • پروژه:            مجتمع مسکونی مارال
  • سال شروع:   ۱۳۹۶
  • متراژ :           ۱۱۰۰متر
  • آدرس:           خانه اصفهان، خیابان گلخانه، خیابان بنفشه

نتایج (آمار و ارقام)

پلن و سفت کاری 100%
نما و اسکلت 100%
نازک کاری 100%
زیبا سازی 100%