مجتمع مسکونی مهرآباد

  • کارفرما:            آقای پورپشنگ 
  • پروژه:               مجتمع مسکونی
  • سال شروع:   1400
  • متراژ :            1928.55متر مربع
  • آدرس:             اصفهان خیابان مهرآباد  

نتایج (آمار و ارقام)

پلان و سفت کاری 10%
نما و اسکلت 0%
نازک کاری 0%
زیبا سازی 0%