مجتمع مسکونی مارال

  • کارفرما:            آقای بدیحی
  • پروژه:               مجتمع مسکونی
  • سال شروع:      ۱۳۹۳
  • متراژ :              ۱۲۰۰متر مربع
  • آدرس:             اصفهان خیابان پنج آذر

نتایج (آمار و ارقام)

پلن و سفت کاری 100%
نما و اسکلت 100%
نازک کاری 100%
زیبا سازی 100%