مجتمع مسکونی دلسا

  • کارفرما:           آقای دارابی
  • پروژه:              مسکونی دلسا
  • سال شروع:     ۱۳۸۸
  • متراژ :             ۱۲۰۰متر مربع
  • آدرس:            اصفهان خیابان رزمندگان کوی معلم

نتایج (آمار و ارقام)

پلن و سفت کاری 100%
نما و اسکلت 100%
نازک کاری 100%
زیبا سازی 100%