مجتمع مسکونی دباغی

  • کارفرما:          دباغی
  • پروژه:             مجتمع مسکونی
  • سال شروع:    ۱۳۹۶ 
  • متراژ :           ۱۸۵۰مترمربع
  • آدرس:          چهارباغ بالا کوچه باغ زرشک

نتایج (آمار و ارقام)

پلن و سفت کاری 100%
نما و اسکلت 100%
نازک کاری 100%
زیبا سازی 100%