مجتمع مسکونی دانیال

  • کارفرما:           محمد امین شجره طوبی
  • پروژه:              مسکونی
  • سال شروع:     ۱۳۹۳
  • متراژ :             ۱۹۰۰متر
  • آدرس:            اصفهان ابتدای رزمندگان

نتایج (آمار و ارقام)

پلان و سفت کاری 100%
نما و اسکلت 100%
نازک کاری 100%
زیبا سازی 100%