مجتمع مسکونی آبان

کارفرما:           آقای صدری
پروژه:             مجتمع مسکونی

سال شروع:   1391

متراژ :             1200 متر مربع
آدرس:          خیابان جابر انصاری

نتایج (آمار و ارقام)

پلان و سفت کاری 100%
نما و اسکلت 100%
نازک کاری 100%
زیبا سازی 100%