مجتمع مسکونی مرداویج

  • کارفرما:            آقای دکتر رحمانی
  • پروژه:               مجتمع مسکونی
  • سال شروع:     1399
  • متراژ :              2000متر مربع
  • آدرس:             اصفهان خیابان مرداویج

نتایج (آمار و ارقام)

پلان و سفت کاری 40%
نما و اسکلت 0%
نازک کاری 0%
زیبا سازی 0%