هجدهمین نمايشگاه بين المللی تجهيزات و تاسيسات سرمايشی و گرمايشی اصفهان

عنوان:هجدهمین نمايشگاه بين المللی تجهيزات و تاسيسات سرمايشی و گرمايشی اصفهان

شهر: اصفهان

سال: ۱۳۹۸

تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۹۸/۱۰/۲۴

تاریخ پایان:شنبه ۹۸/۱۰/۲۷
ساعت برگزاری:۱۵ الی ۲۱

Leave a comment