نیروهای متخصص

آقای حاج محمدی

مسئول طراحی معماری – کارشناسی معماری

     

آقای حامد کیانی طادی

مسئول طراحی سازه – دکترای زلزله

     

خانم مهناز بریهی

مسئول دفتر – کارشناس عمران

     

آقای حسین کیانی طادی

مدیر عامل – کارشناس عمران

     

آقای محمد سلیمی

سرپرست کارگاه – کارشناس معماری

     

آقای طغرایی

سرپرست کارگاه – کارشناس ارشد مکانیک

     

آقای طباطبایی

سرپرست کارگاه – کارشناس عمران

     

آقای نوید عسگر زاده

سرپرست کارگاه – کارشناس ارشد عمران