معرفی پورتال

کارفرمایان میتوانند بامراجعه به این پورتال از کلیه اطلاعات پروژه اعم از میزان پیشرفت به صورت روزانه،هفتگی و ماهانه،نمای کلی ،اکیپ های مشغول به کار به صورت روزانه ،هفتگی یا ماهانه وطراحی های صورت گرفته پروژه ،روز شمار تحویل پروژه و زمانبندی مراحل کاری آینده و همچنین اطلاعات مربوط به حسابداری پروژه خود بهره مند گردند. و همچنین پیمانکاران عزیز نیز با مراجعه به این پورتال میتوانند از اطلاعات صورت وضعیت های خویش و میزان دریافتی و ثبت صورت وضعیت های جدید و پیگیری صورت وضعیت های قبلی و........ بهره مند گردند و به این صورت نیازآن عزیزان از مراجعه حضوری به محل شرکت به حداقل می رسد