طراحی معماری

( معماری قسمتی از قصه بزرگی است که ما به آن زندگی میگوﺋیم . )

عناصر تشکیل دهنده فرم و فضا ابزار حساس معماری هستند .
عناصر تشکیل دهنده فرم و فضا تابع مرور ایام نبوده و حاوی الفبای اساسی طراحی معماری می باشند .
دفتر فنی مهندسی پارس سازه به عناصر یاد شده به عنوان ابزار اصلی طراحی معماری تٲکید می ورزد و روند طراحی را که مبتنی بر همین ابزار است ˓ اینگونه دسته بندی می کند :
1. تعریف و تشریح موضوع پروژه و شناخت خواسته های کارفرما
2. جمع آوری اطلاعات و شناخت ویژگی های سایت پروژه
3. جمع آوری اطلاعات و شناخت منطقه
4. شکل گیری کانسپت و ایده های طرح
5. برنامه ریزی فیزیکی ˓ طراحی روابط و عرصه بندی فضاها
6. طراحی فضا و حجم
7. ترسیم و اراﺋه مدارک و نقشه های پروژه ( پلان ˓ برش ˓ نما ˓ حجم سه بعدی )
و سرانجام در حوزه اختیارات هر طراح است که موارد ذکر شده را به گونه ای سنجیده و به کار گیرد که به سازماندهی مفید ˓ با معنا˓ و منسجم فضا ˓ سازه و پوشش بیانجامد …