هدف اوليه تاسيس دفتر

هدف اوليه تاسيس دفتر انجام كليه امور مربوط به گرفتن پروانه ساختماني و طراحهايي لازم در زمينه هاي سازه ،معمعاري ،برق و تاسيسات مكانيكي و در نهايت اجراي ساختمان هاي مذكور از مرحله گود برداري و اجراي فنداسيون و اسكلت تا اتمام نازك كاري و كليه تحويل ،بوده است

جهت رسيدن به اهداف فوق هسته اوليه گروه به شرح ذيل تشكيل گرديد:

  • مسئول طراحي سازه و نظارت :
  • طراح سازه :
  • مسئول طراحي معماري :
  • طراح معمار : مهندس حسين حجازي
  • مسئول اجرا : مهندس حسين كياني
  • ناظران مقيم :آقايان مهندس حسين حجازي ،مهندس طغرایی ،مهندس اخوان، مهندس عسگر زاده ،مهندس طباطبایی
  • مسئول دفتر :  خانم مهندس بریهی

در ابتداي مراجعه به دفتر گروه طراحي معماري با بررسي دستور تهيه نقشه كه توسط شهرداري صادر شده است راهنمايي هاي لازم در خصوص ضوابط و مقررات شهر سازي و معماري را ارائه نموده و نظر ايشان در مورد جزئيات خواسته شده از پروژه مورد نظر را خواستار مي شوند و سپس با آماده كردن چند طرح مختلف طرح نهايي انتخاب و به بخش معاونت شهر سازي مناطق شهر داري جهت رفع اشكالات ارجاع مي شود .پس از تائيد طرح توسط معاونت شهر سازي منطقه كار گروه طراحي سازه آغاز شده و نقشه هاي آماده شده به همراه مدارك مورد نياز به دفاتر كنترل طراحي مورد تائيد نظام مهندسي فرستاده مي شود تا پس از تائيد به واحد ايستايي آن سازمان برده شده و تاييد نهايي نقشه هايي سازه به همراه مهر نظام مهندسي و تشكيل پرونده پيگيري شود .به همين ترتيب نقشه هاي تاسيسات الكتريكي و مكانيكي نيز تهيه شده و پس از تائيد نظام مهندسي به شهرداري جهت مجوز هاي شروع كار ارسال مي شود.

حال نوبت گروه اجرا است كه با توجه به نقشه هاي تائيد شده يكي از مهندسين دفتر را به عنوان سرپرست پروژه را انتخاب كرده تا مسئوليت هماهنگي مهندسين ناظر با اكيپهايي و همچنين اجراي طبق اصول و قواعد مهندسي را به عهده داشته باشد.

ضمنا مسئول دفتر مسئول هماهنگي مالكان با مسئولان نظارت و طراحي و اجرا بوده و كنترل صورت وضعيتها و امور دفتري و اداري بر عهده ايشان مي باشد.

تاسيس دفتر حقوقي طراحي و نظارت نظام مهندسي به همراه اجراي پروژه ساختماني دولتي و شهرداريها از طريق شركت در مناقصات عمومي

0
پیمانکاران
0
مهندسان
0
پروژه های انجام شده
  • Yes
  • No
jmlatulippe42575035c97eec3
مهندس کیانی
مدیر عامل
09133230222 / 031-34419996
۸۰۰px_COLOURBOX26712181
خانم بریهی
کارشناس امور اداری
031-34419996